Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN gehanteerd door Mens&MensJong30
Ingaande per 23 april 2012

 

BEGRIPSBEPALINGEN:

Voor toepassing van onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Mens&Mens : Mens&MensJong30, de gebruiker van deze algemene voorwaarden die van toepassing is op overeenkomsten tussen haar en de cliënt/opdrachtgever.

Cliënt/opdrachtgever : de opdrachtgever en/of afnemer van zorg van Mens&MensJong30 en op wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

 1. ALGEMEEN

1.1  Met inachtneming van het bepaalde bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet worden alle opdrachten slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Mens&MensJong30 schriftelijk is bevestigd.

1.2  Onder cliënt wordt verstaan afnemer van diensten van Mens&MensJong30.

1.3  Client is verplicht alle wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst aan Mens&MensJong30 door te geven, in het bijzonder wijzigingen betreffende (medische) omstandigheden en adresgegevens.

 

 2. OVEREENKOMST

2.1  Een overeenkomst betreffende zorg of overige diensten tussen cliënt en Mens&MensJong30 komt eerst tot stand nadat de overeenkomst door Mens&MensJong30 door cliënt getekend is en terug ontvangen.

2.2  De door Mens&MensJong30 gewerkte uren worden op een urenoverzicht bijgehouden waarna binnen veertien dagen na het beëindigen van de maand de uren in rekening zullen worden gebracht.

2.3  Client/opdrachtgever dient een voor akkoord getekend exemplaar van de betreffende uren op de laatste werkdag van de betreffende periode aan de werknemer van Mens&MensJong30 te overhandigen. Indien op dit urenoverzicht geen aantekeningen zijn gemaakt wordt dit geacht het aantal gewerkte uren juist en volledig weer te geven.

2.4  Mens&MensJong30 vrijwaart opdrachtgever nadrukkelijk voor enige aanspraak van de fiscus of enige bedrijfsvereniging ter zake van niet betaalde loonheffing en/of sociale premies c.q. heffingen uit hoofde van deze overeenkomst.

2.5  Bij dienstverlening door Mens&MensJong30 buiten de AWBZ c.q. de WMO betaald de cliënt/opdrachtgever het zelfde uurtarief waarbij extra in rekening gebracht wordt het dan geldende BTW tarief.

2.6  Onder gewerkte uren worden – naast de feitelijk bij de cliënt/opdrachtgever aanwezige uren- tevens alle uren ten behoeve van het voorbereiden en overdragen van de zorg gezien. Hieronder vallen: het schrijven van een handelingsplan, activeringsplan en verslagen gemaakt n.a.v. evaluaties.

2.7  De organisatie en uitvoering van de zorg geschiedt in overeenstemming met de maatschappelijke aanvaarde standaarden en normen.

2.8  De indicatiestelling wordt onder verantwoordelijkheid van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of daar toe bevoegde instanties afgegeven.

2.9  Mens&MensJong30 is een eenmanszaak en de begeleiding zal dus geleverd worden door één persoon. Met deze persoon zullen de afspraken met betrekking tot de zorg gemaakt worden of het bespreken van bepaalde knel- of verbeterpunten of aan zorg gerelateerde wensen.

2.10 Voor het uitvoeren van medische/verpleegkundige handelingen, die vallen onder de zogenaamde voorbehouden handelingen (Wet BIG), dient de cliënt contact te zoeken met de daar voor bevoegde instanties c.q. personen. Mens&Mensjong30 kan hier in overleg met de cliënt desgewenst in aansturen en/of begeleiden.

2.11 De woning en/of werkruimte waar zorg wordt verleend dient toegankelijk te zijn op het moment dat de zorg verleend moet worden. Het is Mens&MensJong30 niet toegestaan om de sleutel van de woning van cliënt aan te nemen en/of in beheer te houden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

 

3. WIJZIGINGEN, BEEINDIGING, ANNULERING EN OPZEGGING

3.1  Afzegging van reeds overeengekomen zorg  dient uiterlijk 24 uur voor aanvang te gebeuren. Afzegging van afgesproken zorg is mogelijk van 10.00 uur tot 22.00 uur, 7 dagen in de week.

3.2  Bij niet tijdige afzegging van de zorg worden de kosten van de overeengekomen zorg bij de cliënt in rekening gebracht.

3.3  Bij opzegging van een contract dient ieder der partijen behoudens overmacht ( bijvoorbeeld bij overlijden, plotselinge opname, faillissement, surseance) een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

3.4  Wijziging van tijden, dagen waarop de zorgverlening plaatsvindt, dient schriftelijk te worden aangevraagd.

3.5  Mens&Mensjong30 is op geen enkele wijze verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging. Mens&MensJong30 is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de wijziging.

3.6  Mens&MensJong30 is gerechtigd met onmiddellijke ingang de zorg op te schorten dan wel te beëindigen indien ter beoordeling van Mens&MensJong30:

-        Er geen sprake meer is van een indicatie waarbij Mens&MensJong30 aanbieder is of in geval van overlijden van cliënt.

-        De cliënt in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Mens&MensJong30 te voldoen.

Algemene voorwaarden gehanteerd door Mens&MensJong30:

-        De cliënt niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze Algemene Voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.

-        De cliënt (of zijn gasten) zich schuldig maakt aan discriminatie, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren, (seksuele) intimidatie of ander soort onbehoorlijke c.q. onzedelijke gedragingen.

-        De werkplek niet voldoet aan de in de Arbowet gestelde eisen c.q. normen.

-        Er sprake is van een dermate slechte c.q. ongezonde hygiënische situatie dat van de medewerker van Mens&Mensjong30  redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij dat accepteren.

-        Surseance wordt verleend, faillissement wordt uitgesproken, of anderszins een bewindvoerder door cliënt wordt aangesteld.

-        De cliënt wordt opgenomen in een ziekenhuis.

 

 4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1  Mens&MensJong30 is verzekerd tegen schade die bij een cliënt wordt veroorzaakt door schuld van de begeleider. Als er zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Mens&MensJong30 leidt, kan cliënt een aanvraag tot schadevergoeding indienen. De schade dient zo snel mogelijk en bij voorkeur schriftelijk uiterlijk binnen vier weken na constatering, te worden gemeld bij Mens&MensJong30.

4.2  Mens&MensJong30 is slechts verplicht de schade aan de cliënt te vergoeden tot ten hoogste het bedrag wat de verzekering aan Mens&MensJong30 uitkeert. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, draagt Mens&MensJong30 generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Mens&MensJong30 wordt gedekt.

4.3  Kleine schades tot 20,00 euro als gevolg van onachtzaamheid tijdens de normale uitvoering van de zorg zijn voor rekening en risico van de cliënt.

4.4  Client is gehouden Mens&MensJong30 schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Mens&Mensjong30 instellen ter zake van schade ontstaan door de verleende zorg.

4.5  Het is cliënt niet toegestaan aan Mens&MensJong30 volmachten te verstrekken waaronder mede verstaan bankpassen, codes, creditcards, en dergelijke. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt Mens&MensJong30 geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die hieruit voortvloeit.

4.6  Het is cliënt alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met begeleider van Mens&MensJong30 te verplaatsen in een motorvoertuig indien

-        Ongeacht wie het voertuig bestuurt:

-        De bestuurder een geldig rijbewijs heeft.

-        Het motorvoertuig verzekerd is.

-        Het motorvoertuig een inzittenden verzekering heeft.

-        Het motorvoertuig ten minste APK gekeurd is.

In geval van schade, waaronder tevens verstaan het eigen risico en verhoogde premie door het vervallen van (een deel van) de no-claim korting, komt deze te allen tijde voor rekening van de cliënt.

 

5. OVERMACHT

5.1  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte, overleiden, ongeluk, oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten, stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, overheidsmaatregelen, storing in de leveringen van energie en water, autopech waardoor Mens&MensJong30 niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit de overeenkomst na te houden.

5.2  Onder overmacht als vermeld in het volgende artikel wordt in ieder geval ook verstaan elke niet aan Mens&MensJong30 te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van Mens&MensJong30 geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat Mens&MensJong30 niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

5.3  Ingeval van langer durende overmacht zal Mens&MensJong30  daarvan onverwijld mededeling doen aan de cliënt, en zal cliënt na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Mens&MensJong30 het reeds uitgevoerde deel van de opdracht binnen de in deze algemene voorwaarden gestelde termijn te vergoeden.

5.4  Uitvoering van de opdracht geschiedt grotendeels op grond van een van overheidswege beschikbaar gesteld jaarbudget (PGB). Mens&MensJong30 behoudt zich het recht voor op grond van een niet-toereikend budget opdrachten niet of niet geheel uit te voeren, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

 

6. KLACHTEN

6.1  Ten behoeve van een zorgvuldige afwikkeling van klachten biedt Mens&Mensjong30 middels een formulier haar cliënten de mogelijkheid deze schriftelijk kenbaar te maken.

6.2  Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen veertien dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Schades aan materiele zaken van cliënt moeten onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk vier weken na ontdekking van de schade – aan Mens&MensJong30 worden gemeld.

6.3  Mens&MensJong30 is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Mens&MensJong30 als bindend.

 

7. PRIVACY

7.1  Mens&MensJong30 hanteert voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Gegevens blijven tussen Mens&Mensjong30 en de cliënt. Bij minderjarigheid geld echter dat de wettelijke vertegenwoordigers eveneens op de hoogte zijn van de privé gegevens van de cliënt.

7.2  Voor het verlenen van verantwoorde zorg heeft Mens&Mensjong30 persoonlijke gegevens van de cliënt nodig. Mens&MensJong30 registreert deze gegevens. De cliënt/opdrachtgever heeft altijd recht op inzage in deze gegevens. Mens&MensJong30 beheert deze gegevens zorgvuldig. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet zonder de toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, doorgegeven aan anderen. Een uitzondering hierop zijn noodsituaties of in het geval dat dit op grond van de wet is verplicht. Tevens heeft Mens&Mensjong30 een geheimhoudingsplicht tegenover derden.

 

8. BETALING

8.1  Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

8.2  Client is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Mens&MensJong30 denkt te hebben te verrekenen met openstaande facturen. Indien betaling niet heeft plaats gevonden binnen de betalingstermijn is cliënt rente verschuldigd naar 1% vierweekse periode of gedeelte van periode, ingaande op de datum van de opeisbaarheid van het factuurbedrag;  telkens na een periode van een jaar zal door de cliënt tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rente percentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.3  Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk welke Mens&MensJong30 moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de cliënt.

8.4  Mens&MensJong30 behoud zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

 

9. GESCHILLEN

9.1  Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

9.2  Op alle transacties van Mens&Mensjong30 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden derhalve onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

10. SLOT

10.1De eventueel door een cliënt/opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden expliciet niet aanvaard.

A   A
*